1987

1987 là thế hệ sinh ra khi Việt Nam chấm dứt thời bao cấp

Read more