Toriko – Tập 41

Toriko – Tập 41Thần bếp Froese, người tưởng đã mất, bỗng dưng xuất hiện,

Read more
Toriko - Tập 38

Toriko - Tập 38Bây giờ là thời đại của những kẻ sành ăn! Nhận

Read more
Toriko - Tập 39

Toriko - Tập 39Bây giờ là thời đại của những kẻ sành ăn! Nhận

Read more
Toriko - Tập 16

Toriko - Tập 16Bây giờ là thời đại của những kẻ sành ăn! Nhận

Read more
Toriko - Tập 9

Toriko - Tập 9Bây giờ là thời đại của những kẻ sành ăn! Nhận

Read more
Toriko - Tập 36

Toriko - Tập 36Toriko là một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Trong một

Read more
Toriko - Tập 35

Toriko - Tập 35Toriko là một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Trong một

Read more
Toriko - Tập 34

Toriko - Tập 34Toriko là một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Trong một

Read more
Toriko - Tập 33

Toriko - Tập 33Sau khi thưởng thức "Air", tế bào gourmet của hội Toriko

Read more
Toriko - Tập 42

Toriko - Tập 42 Thần bếp Froese, người tưởng đã mất, bỗng dưng xuất

Read more